Informacje o ochronie środowiska i dyrektywie UE

International environment and climate protection goals

Cele międzynarodowej ochrony klimatu i środowiska

Na mocy postanowień protokołu z Kioto z 1997 roku UE zobowiązała się do przeprowadzenia szeregu działań mających na celu bardziej oszczędne i zrównoważone wykorzystywanie zasobów. Do tej pory UE wprowadziła m.in. następujące przepisy: dyrektywa 2000/55/WE o zakazie stosowania konwencjonalnych stateczników w oprawach do świetlówek, dyrektywa 2002/95/WE (tzw. dyrektywa RoHS) w sprawie redukcji zawartości substancji niebezpiecznych, dyrektywa 2002/96/WE o utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE). Niedawno UE przyjęła również dyrektywę 2005/32/WE, która określa ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (EuP). W listopadzie 2009 dyrektywa ta została zastąpiona zaktualizowaną dyrektywą 2009/125/WE, odnoszącą się do ekoprojektowania produktów związanych z energią (ErP). Wprowadzona zmiana legislacyjna nie miała wpływu na środki wykonawcze podjęte w związku ze wcześniejszymi dyrektywami.

Środki wdrożenia dyrektywy o źródłach światła dla konsumentów (244/2009 Oświetlenie w gospodarstwach domowych, część 1) dotyczące świetlówek i wyładowczych lamp wysokoprężnych (245/2009 Oświetlenie profesjonalne) odzwierciedlają cele klimatyczne UE na lata 2007 -2020. Również środki wykonawcze dla dyrektywy 1194/2012 przewidziane na trzy etapy w okresie od 2013 do 2016 roku po raz pierwszy uwzględniają minimalne wymagania dla kierunkowych źródeł światła i LED (łącznie z modułami. LED), które są niezbędne dla realizacji celów klimatycznych. Głównym zadaniem działań jest obniżenie emisji CO2 w UE o 20% do 2020 roku. W sektorze oświetlenia profesjonalnego zakłada się spadek emisji o 20 milionów ton sześciennych CO2, a w sektorze oświetlenia konsumenckiego o kolejne 24 miliony ton sześciennych.


Wkład firmy LEDVANCE w ochronę środowiska

Szeroko zakrojone działania na rzecz ochrony środowiska od dawna są jednym z priorytetów LEDVANCE. Firma aktywnie promuje ideę racjonalnego wykorzystywania zasobów, działa na rzecz zmniejszenia produkcji odpadów i niebezpiecznych materiałów, a także dba o energooszczędność swoich produktów na każdym etapie – od projektu, aż po sprzedaż, utylizację i recycling.


LEDVANCE — zrównoważony rozwój