Użytkownik intywidualny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od listopad 2020 r.

Spis treści
I. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych
II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
IV. Prawa podmiotu danych
V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dzienników
VI. Korzystanie z ciasteczek
VII. Newsletter
VIII. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
IX. Corporate web appearances
X. Wykorzystanie obecności firm w profesjonalnie zorientowanych sieciach
XI. Hosting
XII. Zastosowanie wtyczek

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych odpowiedzialnym zgodnie z celami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (PKBR) Unii Europejskiej i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

LEDVANCE GmbH

Parkring 29-33

85748 Garching

Deutschland

+49 89 780673-100

contact@ledvance.com

www.ledvance.de

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest:

intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Telefon: +49 40 790235 – 0
Telefax: +49 40 790235 – 170
www.intersoft-cunsulting.de

III. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonującej strony internetowej z naszymi treściami i usługami. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których wcześniejsza zgoda nie może być uzyskana technicznie, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Sztuka. Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a PKBR służy jako podstawa prawna do uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 1. Art. 6 ust. 6. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b PKBR. Odnosi się to również do operacji przetwarzania danych niezbędnych do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy.

W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. Art. 6 ust. 6. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c PKBR.

Jeżeli istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 1. Art. 6 ust. 6. 1 s. 1 lit. d PKBR służy jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, a podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesami tej pierwszej, Artykuł. Art. 6 ust. 6. 1 s. 1 lit. f PKBR posłuży jako podstawa prawna dla przetwarzania danych.

 

3. Usuwanie danych i czas trwania przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub ograniczone, gdy tylko cel ich przechowywania zostanie osiągnięty. Dodatkowe przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli zostało przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w regulacjach, prawie lub innych odpowiednich przepisach UE, którym podlega administrator danych. Ograniczenie lub usunięcie danych ma miejsce również po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba przedłużenia okresu przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji odpowiedniej umowy.

IV. PRAWA PODMIOTU DANYCH

Po przetworzeniu Państwa danych osobowych, są Państwo następnie podmiotem danych w rozumieniu GDPR i posiadają Państwo następujące prawa:

1. Prawo do informacji

Użytkownik może zwrócić się do administratora danych z prośbą o potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przez niego przetwarzane.

W przypadku takiego przetwarzania można zwrócić się do administratora danych o następujące informacje:

1. Cel, dla którego przetwarzane są dane osobowe;
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych;
3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe odnoszące się do Ciebie zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
4. Planowany czas przechowywania danych osobowych użytkownika lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria określania czasu przechowywania;
5. Istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6. Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
7. Wszystkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
8. Istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania na mocy art. 22 ust. 2. 1 i ust. 4 PKBR oraz, w niektórych przypadkach, istotne informacje o danym systemie przetwarzania danych, a także o zakresie i zamierzonym wyniku takiego przetwarzania w odniesieniu do podmiotu danych.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy jego dane osobowe zostaną przekazane do kraju trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o odpowiednie gwarancje zgodnie z Art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

 

2. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych administratora danych, jeżeli przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych musi niezwłocznie dokonać sprostowania danych

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych na następujących warunkach:

 

 • Jeśli zakwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przez okres czasu, który umożliwia administratorowi danych weryfikację ich poprawności;
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • Przedstawiciel nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • Jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 para. 1 GDPR i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą - z wyjątkiem przechowywania danych - być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny, interes Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, administrator danych poinformuje Państwa o tym przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do kasowania

a) Obowiązek skasowania

Jeśli administrator danych zażąda usunięcia danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym, jest on zobowiązany do tego niezwłocznie, ponieważ obowiązuje jedna z poniższych zasad:

1. Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone.
2. Cofasz swoją zgodę, na którą zezwala się na przetwarzanie zgodnie z Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. a). 9 ust. 2 lit. a PKBR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
3. Zgodnie z artykułem. 21 para. 1 GDPR sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych, biorąc pod uwagę, że przetwarzanie danych jest uzasadnione uzasadnionym interesem, lub sprzeciwiasz się zgodnie z art. 21 ust. 1. Zgodnie z art. 21 ust. 2 PKBR.
4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie.
5. Akt usunięcia danych osobowych użytkownika będzie wiązał się z obowiązkiem prawnym wynikającym z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami informacyjno-biznesowymi oferowanymi zgodnie z Art. 8 ust. 1 GDPR.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator danych upublicznił Twoje dane osobowe i musi je usunąć zgodnie z Art. Art. 17 ust. 1 GDPR, podejmują oni odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają dane osobowe, o złożeniu wniosku o usunięcie wszystkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia w celu przeprowadzenia procesu.

c) Wyjątki

Prawo do skreślenia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

1. do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
2. do wypełniania obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, którym podlega przedstawiciel, lub do wykonywania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przekazanej przedstawicielowi;
3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. 1. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 2 lit. i). 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) i i). 3 PKBR;
4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 1. Art. 89 ust. 1 PKBR, w zakresie, w jakim ustawa, o której mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów tego postępowania, lub
5. do egzekwowania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli administrator danych ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

Zastrzegasz sobie prawo do otrzymywania informacji o odbiorcach Twoich danych od administratora danych.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymywania swoich danych osobowych przekazanych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, standardowym i czytelnym maszynowo formacie. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania tych danych innej osobie bez przeszkód przez administratora danych, który pierwotnie je otrzymał, biorąc pod uwagę, że

1. 1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 1. Art. 6 ust. 1. 1 s. 1 lit. a PKBR lub art. 6 ust. 1 lit. b). 9 ust. 2 lit. a) PKBR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. b). Art. 6 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 3. 1 s. 1 lit. b) PKBR oraz

2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do zachowania, że Państwa dane osobowe dotyczące Państwa są przekazywane bezpośrednio od jednej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie możliwe. Nie narusza to wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych.

7. Prawo do sprzeciwu

Zależnie od Twojej sytuacji, masz w każdej chwili prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. Art. 6 ust. 1 s. 1 lit. e lub f PKBR; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator danych nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w odniesieniu do takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z pocztą bezpośrednią.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/EG, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu wobec zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do cofnięcia oświadczenia o zgodzie na ochronę danych

Masz prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która będzie miała skutki prawne lub będzie miała podobny wpływ na niego. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja

1. jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych,
2. jest dozwolony przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych i w przypadku gdy takie przepisy zawierają odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów, lub
3. za twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych na mocy art. 2. 9 para. 1 PKBR, chyba że art. 9 ust. stosuje się art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) PKBR i zostały podjęte racjonalne środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów użytkownika.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator danych podejmuje odpowiednie środki w celu przestrzegania praw i wolności użytkownika, jak również jego uzasadnionych interesów, w tym prawa do uzyskania pomocy od administratora danych lub jego przedstawiciela, do wyrażenia opinii w tej sprawie oraz do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza PKBR.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 1. 78 PKBR.

V. UDOSTĘPNIANIE STRONY INTERNETOWEJ I TWORZENIE PLIKÓW DZIENNIKÓW

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i istotne informacje z systemu komputerowego urządzenia wywołującego.

Gromadzone są następujące dane:

 

 • Typ przeglądarki i używana wersja
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
 • Strony internetowe, do których system użytkownika ma dostęp poprzez naszą stronę internetową

 

Dane te są przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest niezbędne do dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych dla celów marketingowych nie jest przeprowadzana.

Dla wyżej wymienionych celów, nasz uzasadniony interes leży w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. Art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f PKBR.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. Art. 6 ust. 6. 1 s. 1 lit. f PKBR.

4. Czas trwania składowania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. Sesja zostaje zakończona po zakończeniu zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej.

Jeśli dane są zapisywane w plikach dziennika, dzieje się tak najpóźniej po upływie siedmiu dni. Przechowywanie danych poza tym okresem jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alokowane tak, że przypisanie dzwoniącego klienta nie jest możliwe.

5. Sprzeciw i usunięcie

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej, jak również przechowywanie danych w plikach logów są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. Dlatego też użytkownik nie może sprzeciwiać się wyżej wymienionym procesom.

VI. KORZYSTANIE Z CIASTECZEK

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Pliki te zawierają ciąg znaków, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym otwieraniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji dzwoniącej przeglądarki nawet po przerwie w działaniu strony.

Następujące dane są zapisywane i przesyłane w plikach cookie:

 

 • Ustawienia językowe
 • Informacje o logowaniu

 

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które pozwalają nam na analizę zachowań przeglądarkowych naszych użytkowników.

W wyniku tego zostaną przesłane następujące dane:

 • Wprowadzone zapytania dotyczące wyszukiwania
 • Częstotliwość przeglądania stron
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej

 

 

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym nie jest możliwe przypisanie tych danych do użytkownika wchodzącego na stronę. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

2. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Wymagają one, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy ciasteczek do następujących zastosowań:

 • Stosowanie ustawień językowych
 • Przechowywanie wyszukiwanych terminów

 

Dane użytkownika zebrane przez techniczne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

Ciasteczka analityczne są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki cookies analitycznym poznajemy sposób korzystania z naszej strony internetowej i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

LEDVANCE zbiera informacje o tym, jak korzystasz z witryny, np. jakie strony odwiedzasz najczęściej i jakie błędy występują? To analityczne profilowanie pomaga nam zmierzyć efektywność treści i poprawić działanie witryny.

Dla tych celów mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f PKBR.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest Art. Art. 6 ust. 6. 1 s. 1 lit. a PKBR.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznych cookies jest Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f PKBR.

4. Czas przechowywania oraz możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane do naszej strony internetowej przez użytkownika. W związku z tym użytkownik ma również pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie na naszej stronie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Jeśli używasz przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub wyższej, pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po siedmiu dniach. Dotyczy to również rezygnacji z plików cookie, które są wykorzystywane do uniemożliwienia korzystania z mechanizmów śledzenia.

VII. NEWSLETTER

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej można bezpłatnie zapisać się do newslettera. Przy zapisywaniu się na newsletter, dane z maski wejściowej są przekazywane do nas.

 • Adres e-mail
 • Nazwisko
 • Imię
 • Telefon / numer telefonu komórkowego
 • Adres
 • Adres IP urządzenia użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

 

Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newsletterów. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera.

2. Cel przetwarzania danych

Pobranie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczenia biuletynu do odbiorcy.

Gromadzenie dodatkowych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przez użytkownika po rejestracji do newslettera jest Art. Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a GDPR, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

4. Czas trwania składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie więc przechowywany tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja newslettera.

Pozostałe dane osobowe zebrane w trakcie procesu rejestracji są z reguły usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Sprzeciw i usunięcie

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili anulować subskrypcję newslettera. W tym celu każdy biuletyn zawiera link rezygnacji.

Dzięki temu możliwe jest również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

VIII. KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Możesz skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej. W tym przypadku zostaną zapisane dane osobowe użytkownika przekazane za pomocą poczty elektronicznej.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

2. Cel przetwarzania danych

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną do przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 6. 1 lit. a GDPR.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania e-maila jest Art. Art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. Jeżeli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. Art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. 1 lit. b PKBR.

4. Czas trwania składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdej chwili. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się zapisaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

contact@ledvance.com

W tym przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

contact@ledvance.com

IX. CORPORATE WEB APPEARANCES

Korzystanie z obecności firm na portalach społecznościowych

Instagram:

Instagram, część Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia

Na naszej firmowej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom Instagram możliwość komunikacji. Jeżeli na naszej firmowej stronie internetowej Instagram przeprowadzisz jakąś akcję (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), możesz podać do publicznej wiadomości dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak ogólnie lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Instagram, która jest współodpowiedzialna za wygląd firmy LEDVANCE GmbH, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych służy komunikacji i wymianie informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, wykorzystujemy obecność firmy:

Produkty

Publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Zamiatarki
 • Kontakt z klientem
 • Serwis i pomoc techniczna

 

Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 S.1 lit. a PKBR.

Przechowujemy Twoje działania i dane osobowe opublikowane w naszej firmie Instagram do momentu odwołania Twojej zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Dane z naszej korporacyjnej strony internetowej przetwarzamy również w naszych własnych systemach. Dane są tam przechowywane przez następujący okres: 2 miesiące.

Instagram podpisał i jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności podpisanej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Gwarantuje to zaangażowanie Instagram w przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej witryny internetowej Instagram i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszych zasad ochrony prywatności. Prosimy o przesłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail na adres contact@ledvance.com . Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Instagram i odpowiednich opcji sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

Na naszej firmowej stronie internetowej podajemy informacje i oferujemy użytkownikom Pinterestu możliwość komunikacji. Jeżeli na stronie internetowej firmy Pinterest przeprowadzają Państwo akcję (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), mogą Państwo podać do publicznej wiadomości dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak ogólnie lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Pinterest, spółkę współodpowiedzialną za wygląd firmy LEDVANCE GmbH, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych służy komunikacji i wymianie informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, wykorzystujemy obecność firmy:

Products

Publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Zamiatarki
 • Kontakt z klientem
 • Serwis i pomoc techniczna

 

Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 S.1 lit. a PKBR.

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane w naszej firmie Pinterest do momentu odwołania przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Dane z naszej firmowej strony internetowej przetwarzamy również we własnych systemach. Dane te są tam przechowywane przez następujący okres: 2 miesiące.

Firma Pinterest podpisała umowę o ochronie prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i posiada certyfikat na jej podstawie. Gwarantuje to zobowiązanie firmy Pinterest do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej oferty internetowej Pinterest i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nieformalnego e-maila na adres contact@ledvance.com . W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Pinterest i odpowiednich opcji sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

Na naszej firmowej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom Twittera możliwość komunikacji. Jeśli na naszej stronie firmowej na Twitterze przeprowadzają Państwo działania (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), mogą Państwo podać do publicznej wiadomości dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak z reguły lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Twittera, firma ta jest współodpowiedzialna za wygląd firmy LEDVANCE GmbH, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych służy komunikacji i wymianie informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, wykorzystujemy obecność firmy:

Products

Publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Zamiatarki
 • Kontakt z klientem
 • Serwis i pomoc techniczna

 

 

Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 S.1 lit. a PKBR.

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane na naszym Twitterze, aż do momentu, gdy cofną Państwo swoją zgodę. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Dane z naszej firmowej strony internetowej przetwarzamy również we własnych systemach. Dane te są tam przechowywane przez następujący okres: 2 miesiące.

Twitter podpisał umowę o ochronie prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i posiada certyfikat na jej podstawie. Dzięki temu Twitter zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej oferty internetowej na Twitterze, i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam nieformalnego e-maila na adres contact@ledvance.com . W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Twittera i odpowiednich opcji sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.

Na naszej firmowej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom YouTube możliwość komunikacji. Jeśli na naszej firmowej stronie internetowej YouTube przeprowadzają Państwo akcję (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), mogą Państwo podać do publicznej wiadomości dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak z reguły lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez YouTube, firmę współodpowiedzialną za wygląd firmy LEDVANCE GmbH, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych służy komunikacji i wymianie informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, wykorzystujemy obecność firmy:

Produkty

Publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Zamiatarki
 • Kontakt z klientem
 • Serwis i pomoc techniczna

 

Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 S.1 lit. a PKBR.

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane na naszej stronie korporacyjnej YouTube do momentu odwołania przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Dane z naszej firmowej strony internetowej przetwarzamy również we własnych systemach. Dane te są tam przechowywane przez następujący okres: 2 miesiące.

YouTube podpisał umowę o ochronie prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i uzyskał certyfikat na jej podstawie. Zapewnia to zgodność YouTube z normami i przepisami europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

YMogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania przez Państwa z naszej korporacyjnej strony internetowej YouTube i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nieformalnego e-maila na adres contact@ledvance.com . W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez YouTube i odpowiednich opcji sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

X. WYKORZYSTANIE OBECNOŚCI FIRM W PROFESJONALNIE ZORIENTOWANYCH SIECIACH

1. Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z obecności korporacji w profesjonalnie zorientowanych sieciach. Utrzymujemy obecność korporacyjną w następujących profesjonalnie zorientowanych sieciach:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie podajemy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Obecność firmy jest wykorzystywana do składania podań o pracę, informacji/PR i aktywnego sourcingu.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za obecność firmy. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności firmy:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Jeśli przeprowadzasz jakąś akcję na stronie internetowej naszej firmy (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), możesz upublicznić swoje dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej firmowej strony internetowej jest Art. 6 Para. 1 S.1 lit. f PKBR.

3. Cel przetwarzania danych

Nasza korporacyjna obecność w Internecie służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez swoje działania.

4. Czas trwania składowania

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe publikowane za pośrednictwem naszej korporacyjnej strony internetowej do momentu odwołania przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

5. Sprzeciw i usunięcie

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej firmowej oferty internetowej i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail na adres e-mail podany w niniejszej polityce prywatności.

LinkedIn podpisał również i jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. LinkedIn zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Dalsze informacje na temat opcji sprzeciwu i usuwania można znaleźć tutaj:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. HOSTING

Strona jest umieszczona na serwerach zleconego przez nas dostawcy usług.

Nasz dostawca usług jest:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Serwery automatycznie gromadzą i przechowują informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła podczas odwiedzania strony. Przechowywane informacje są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas i data żądania serwera
 • Adres IP urządzenia użytkownika

 

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych. Dane są gromadzone na podstawie Art. Art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki logów serwera.

Serwer strony internetowej znajduje się w Niemczech.

XII. ZASTOSOWANIE WTYCZEK

Używamy wtyczek do różnych celów. Użyte wtyczki są wymienione poniżej:

Korzystanie z Google Analytics

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia. (zwana dalej "Google"). Google Analytics bada m.in. pochodzenie odwiedzających, długość ich pobytu na poszczególnych stronach oraz korzystanie z wyszukiwarek internetowych, co pozwala na lepsze monitorowanie powodzenia kampanii reklamowych.

Google Analytics używa plików cookie i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozwala to na zapisywanie i ocenę danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i jakie elementy zostały kliknięte), informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), danych o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik kliknął na nie), a także danych o partnerach reklamowych (w szczególności pseudonimowych identyfikatorach użytkowników).

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony będą przekazywane i przechowywane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jednakże, jeśli anonimizacja IP jest włączona w tej obecności w Internecie, Google wcześniej obetnie Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony może okazać się niemożliwe.

Firma Google LLC podpisała umowę o ochronie prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i posiada certyfikat na jej podstawie. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w poniższym wpisie pod linkiem:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Dalsze informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Google można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest w szczególności zwrócenie się do grupy docelowej, która już wyraziła wstępne zainteresowanie odwiedzeniem strony.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika zgodnie z artykułem. Art. 6 ust. 6. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Czas trwania składowania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak będzie to wymagane przez prawo. Dane reklamowe w logach serwera są anonimizowane przez własne oświadczenia Google w celu usunięcia części adresu IP i informacji cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.

5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google poprzez uniemożliwienie zapisywania plików cookie przez osoby trzecie na Państwa komputerze, poprzez wykorzystanie funkcji "Nie śledź" przeglądarki obsługującej, poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptowego w Państwa przeglądarce lub poprzez zainstalowanie blokady skryptowej, takiej jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com ) w Państwa przeglądarce. Państwa adres IP) do Google oraz uniemożliwienie przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

With pod poniższym linkiem można wyłączyć możliwość korzystania z danych osobowych przez Google:

https://adssettings.google.de

Dalsze informacje na temat opcji sprzeciwu i usuwania danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie internetowej:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Korzystanie z Google Tag Manager

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ ) firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz jej przedstawiciela w Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanego dalej Google). Za pomocą Google Tag Manager można zarządzać tagami z usług Google i innych firm, a także łączyć je w pakiety i osadzać w witrynie internetowej. Tagi są małymi elementami kodu obecności w sieci, które są wykorzystywane między innymi do pomiaru liczby gości i ich zachowań, uchwycenia wpływu reklamy internetowej i kanałów społecznościowych, wykorzystania remarketingu i targetowania oraz testowania i optymalizacji obecności w sieci. Kiedy użytkownik odwiedza obecność w sieci, do jego przeglądarki wysyłana jest aktualna konfiguracja znaczników. Zawiera ona informacje o tym, które z tagów mają być wyzwalane. Google Tag Manager wyzwala inne tagi, które same mogą zbierać dane. Informacje na ten temat można znaleźć w fragmentach dotyczących korzystania z odpowiednich usług w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Program Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych, a dane mogą być przesyłane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych. Google podpisał i certyfikował umowę o ochronie prywatności z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w poniższym wpisie pod linkiem:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest gromadzenie i przejrzysta administracja, a także sprawna integracja usług osób trzecich.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika zgodnie z artykułem. Art. 6 ust. 6. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Czas trwania składowania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak będzie to wymagane przez prawo. Dane reklamowe w logach serwera są anonimizowane przez własne oświadczenia Google w celu usunięcia części adresu IP i informacji cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.

5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, poprzez uniemożliwienie zapisywania plików cookie przez osoby trzecie na Państwa komputerze, poprzez wykorzystanie funkcji "Nie śledź" przeglądarki obsługującej tę funkcję, poprzez dezaktywację wykonywania kodu skryptowego w Państwa przeglądarce lub poprzez zainstalowanie blokady skryptowej, takiej jak NoScript (https://noscript.net/ ) lub Ghostery (https://www.ghostery.com ) w Państwa przeglądarce. Państwa adres IP) do Google oraz uniemożliwienie przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pod poniższym linkiem można wyłączyć możliwość korzystania z danych osobowych przez Google:

https://adssettings.google.de

Dalsze informacje na temat opcji sprzeciwu i usuwania danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie internetowej:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Korzystanie z Google Maps

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z internetowego serwisu map Google Maps firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz przedstawiciela w Union Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanego dalej Google). Używamy wtyczki Google Maps do wizualnego wyświetlania danych geograficznych i osadzania ich w naszej obecności w Internecie. Poprzez wykorzystanie Google Maps w naszej obecności w Internecie, informacje o wykorzystaniu naszej obecności w Internecie, adres IP użytkownika i adresy wprowadzone z funkcją planu trasy są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google podpisał i certyfikował umowę o ochronie prywatności z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w poniższym wpisie pod linkiem:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Dalsze informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Google można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z wtyczki Google Maps służy poprawie przyjazności dla użytkownika i atrakcyjnej prezentacji naszej obecności w Internecie.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika zgodnie z artykułem. Art. 6 ust. 6. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Czas trwania składowania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak wymaga tego prawo.

5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google poprzez uniemożliwienie zapisywania plików cookie przez osoby trzecie na Państwa komputerze, poprzez wykorzystanie funkcji "Nie śledź" przeglądarki obsługującej, poprzez dezaktywację wykonywania kodu skryptowego w Państwa przeglądarce lub poprzez zastosowanie blokady skryptowej, np. przeglądarki internetowej.B. Proszę zainstalować w Państwa przeglądarce NoScript (https://noscript.net/ ) lub Ghostery (https://www.ghostery.com ).

Za pomocą poniższego linku można dezaktywować korzystanie z danych osobowych przez Google:

https://adssettings.google.de

Dalsze Iinformacje o opcjach sprzeciwu i usuwania danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie internetowej:

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Korzystanie z MailChimp

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Do wysyłania naszego biuletynu używamy dostawcy usług MailChimp z The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (zwanego dalej MailChimp). MailChimp jest dostawcą usług email marketingowych i umożliwia nam bezpośrednią komunikację z potencjalnymi klientami za pośrednictwem biuletynów email. Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania newslettera, dane, które podasz podczas rejestracji, zostaną przekazane do MailChimp i tam przechowywane. Pozwala to na przechowywanie i ocenę dalszych danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i które elementy zostały kliknięte) oraz informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny). MailChimp podpisał umowę o ochronie danych osobowych pomiędzy Unią Europejską a USA i posiada certyfikat Privacy-Shield-Agreement. MailChimp zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w poniższym wpisie pod linkiem:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=ActiveTherefore Twoje dane będą również przechowywane przez MailChimp. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego, a MailChimp nie ma prawa do przekazania Państwa danych. Po zarejestrowaniu się MailChimp wyśle Ci wiadomość e-mail w celu potwierdzenia rejestracji. Ponadto MailChimp oferuje różne opcje analizy sposobu otwierania i używania wysyłanych newsletterów, np. do ilu użytkowników został wysłany email, czy emaile zostały odrzucone i czy użytkownicy wypisali się z listy po otrzymaniu emaila. \Dalsze informacje na temat gromadzenia i przechowywania danych przez MailChimp'a można znaleźć tutaj:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera, ewentualnie zaproszeń na imprezy oraz, jeśli jesteś już naszym klientem, do e-maila klienta. Ponadto, subskrybenci newslettera mogą być informowani za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli jest to niezbędne do działania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian warunków technicznych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika zgodnie z artykułem. Art. 6 ust. 6. 1 S.1 lit. a GDPR.

4. Czas trwania składowania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak będzie to wymagane przez prawo. Ponadto, możesz skontaktować się z MailChimpem i poprosić o usunięcie swoich danych.

5. Możliwość cofnięcia zgody i usunięcia

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Państwa zgoda na przechowywanie danych, jak również na ich wykorzystanie do wysyłki newslettera przez MailChimp może zostać odwołana w każdej chwili. Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail do MailChimp lub klikając na link podany w każdym newsletterze.\Bliższe informacje na temat opcji sprzeciwu i usunięcia danych przeciwko MailChimp można znaleźć na stronie:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Niniejsza polityka prywatności została stworzona z pomocą DataGuard .

Udostępnij w Social Mediach