Profesjonalista

WARUNKI GWARANCJI LEDVANCE GMBH

DLA PROFESJONALNYCH OPRAW LED

(Data wersji: listopad 2020 r.)

TABELA 1: GWARANCJA DLA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW

OKRES GWARANCJI PRODUKTY GWARANCYJNE
(rodziny produktów)
5 lat
(przy maksymalnym czasie spalania 4 000 godzin rocznie)
a) Następujące oprawy DAMP PROOF: DAMP PROOF, DAMP PROOF COMPACT, DAMP PROOF HOUSING, DAMPPROOF SPECIAL, DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

b) Następujące oprawy DOWNLIGHT: DOWNLIGHT ALU, DOWNLIGHT ALU DALI, DOWNLIGHT COMFORT

c) Następujące oprawy oświetleniowe FLOODLIGHT: FLOODLIGHT ASYMMETRIC, FLOODLIGHT PERFORMANCE, FLOODLIGHT SENSOR (PHOTOCELL), FLOODLIGHT SYMMETRIC o mocy znamionowej powyżej 70 W

d) Następujące oprawy HIGH BAY: HIGH BAY, HIGH BAY DALI

e) Następujące oprawy LINEAR:
• LINEAR COMPACT BATTEN, LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT, LINEAR COMPACT SWITCH
• LINEAR IndiviLED® DIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT THROUGWIRING
• LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT THROUGWIRING
• LINEAR SURFACE IP44
• LINEAR ULTRA OUTPUT

f) Poniższe oprawy OUTDOOR:
• OUTDOOR BOLLARD LANTERN, OUTDOOR BOLLARD POLE
• OUTDOOR FACADE BELT, OUTDOOR FACADE EDGE, OUTDOOR FACADE INDIRECT, OUTDOOR FACADE LANTERN, OUTDOOR FACADE POLE, OUTDOOR FACADE SPOT, OUTDOOR FACADE UP DOWN
• OUTDOOR SURFACE POLE, OUTDOOR SURFACE ROUND, OUTDOOR SURFACE SQUARE

g) Następujące oprawy PANEL: PANEL IndiviLED®, PANEL IP54, PANEL LED 1200 DIRECT INDIRECT, PANEL PERFORMANCE, PANEL PANEL PERFORMANCE HIGH OUTUTHOUT

h) Następujące oprawy typu SPOT: SPOT ADJUST, SPOT ADJUST DALI, SPOT FIX, SPOT MULTI, SPOT VARIO

i) Następujące oprawy SURFACE: SURFACE COMPACT IK10

j) Następujące oprawy TRACKLIGHT: TRACKLIGHT SPOT, TRACKLIGHT SPOT COMPACT, TRACKLIGHT SPOT ZOOM

k) Następujące oprawy TruSys®: TruSys®, TruSys® DALI, TruSys® PERFORMANCE ON/OFF, TruSys® PERFORMANCE DALI, TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL
3 Years
(at a maximum burning time of 4,000 hours per year)
a) Następujące oprawy DAMP PROOF: DAMP PROOF SLIM VALUE, DAMP PROOF VALUE

b) Następujące oprawy DOWNLIGHT: DOWNLIGHT SLIM ROUND, DOWNLIGHT SLIM SQUARE

c) Następujące oprawy FLOODLIGHT: FLOODLIGHT SYMMETRIC with a nominal power of 70 W or less, FLOODLIGHT SYMMETRIC SENSOR (MOTION + LIGHT), FLOODLIGHT VALUE, FLOODLIGHT VALUE SENSOR (MOTION + LIGHT)

d) Następujące oprawy z funkcją oświetlenia awaryjnego:
• DAMP PROOF EMERGENCY, DAMP PROOF VALUE EMERGENCY
• DOWNLIGHT ALU EMERGENCY
• EMERGENCY CONVERSION BOX, EMERGENCY DOWNLIGHT, EMERGENCY EXIT SIGN
• LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY LINEAR HOUSING
• TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY

e) Inne: PANEL VALUE, SPOT KIT LED, SURFACE CIRCULAR, WORKLIGHT VALUE

TABELA 2: WEJŚCIE W ŻYCIE I OBSZAR OBJĘTY GWARANCJĄ

Wejście w życie niniejszych Warunków Gwarancji: 16 marca 2020 r.
Terytorium gwarancyjne: Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym Wielka Brytania (nawet po ewentualnym wycofaniu się z UE przez Wielką Brytanię), jak również następujące kraje: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Północna Macedonia, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Turcja i Ukraina

TABELA 3: DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI

1) CO NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZYPADKU SPRAWY GWARANCYJNEJ?

Aby zgłosić reklamację gwarancyjną, beneficjent gwarancji musi przed upływem okresu gwarancyjnego złożyć do firmy LEDVANCE lub do odpowiedniego lokalnego przedsiębiorstwa grupy LEDVANCE (Firma LEDVANCE):

a) reklamację zawierającą co najmniej następujące informacje:
-firmę, nazwisko i ważny adres pocztowy beneficjenta gwarancji -
dla bezpośrednich klientów LEDVANCE dodatkowo numer klienta LEDVANCE beneficjenta
gwarancji - dane produktu objętego gwarancją (w szczególności m.in.: nazwa produktu, numer produktu (EAN) / kod identyfikacyjny produktu (IC), zakupiona ilość, reklamowana ilość) -
powód reklamacji

b) kopię oryginalnej faktury za produkt objęty gwarancją lub - tylko dla bezpośrednich klientów LEDVANCE - kopię oryginalnego dowodu dostawy LEDVANCE.

Rejestracja produktu objętego gwarancją nie jest wymagana.

Zwrot wadliwego produktu objętego gwarancją na żądanie:
Początkowo, zwrot wadliwego produktu objętego gwarancją nie jest wymagany. Jednakże, w każdym przypadku gwarancyjnym, lokalnie odpowiedzialna firma LEDVANCE zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wadliwego produktu objętego gwarancją. W takim przypadku wadliwy produkt gwarancyjny musi zostać zwrócony pocztą w całości, odpowiednio wytłoczony i w odpornym na złamania opakowaniu.

2) DO KOGO NALEŻY KIEROWAĆ REKLAMACJĘ GWARANCYJNĄ?

Rozpatrzenie reklamacji gwarancyjnej i przyznanie świadczenia gwarancyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji zostanie przeprowadzone przez odpowiednią lokalnie odpowiedzialną firmę LEDVANCE, która znajduje się na liście krajów pod następującym linkiem internetowym: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Kraj, w którym znajduje się sprawa gwarancyjna to kraj na terytorium objętym gwarancją, w którym beneficjent gwarancji nabył produkt objęty gwarancją.

3) W JAKIEJ FORMIE NALEŻY DOCHODZIĆ ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI?

Reklamację należy złożyć

a) w formie pisemnej, pocztą, z odpowiednią pieczątką, do właściwej miejscowo firmy LEDVANCE.

b) - tylko wtedy, gdy na liście krajów, w których znajduje się reklamacja, podany jest link internetowy do internetowego formularza reklamacyjnego pod adresem www.ledvance.com/guarantee-country-list dla danego kraju, w którym prowadzona jest sprawa gwarancyjna - za pośrednictwem takiego internetowego formularza reklamacyjnego.

Submission via other means (e.g. e-mail, telephone or fax) is not possible.

1. Zakres zastosowania, Gwarant/Beneficjent Gwarancji

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching pod Monachium, Niemcy (dalej "LEDVANCE") niniejszym udziela wyłącznie gwarancji określonej w TABELA 1 na produkty objęte gwarancją i okresy gwarancji tam określone.

1.2. Beneficjenci gwarancji to wyłącznie przedsiębiorcy w myśl § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), którzy zakupili produkt objęty gwarancją zgodnie z TABELA 1 po wejściu w życie zgodnie TABELA 2 oraz w czasie trwania okresu obowiązywania Warunków Gwarancji na Obszarze Obowiązywania Gwarancji, zgodnie z TABELA 2 (dalej „Obszar Obowiązywania Gwarancji”), pod warunkiem, że zakup został dokonany w celach komercyjnych lub w związku z samodzielnie prowadzoną działalnością gospodarczą (np. na użytek komercyjny, w celu komercyjnej odsprzedaży lub instalacji u stron trzecich). Jednakże, jedno świadczenie gwarancyjne dotyczące tego samego produktu objętego gwarancją może podlegać dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji tylko jeden raz przez jednego beneficjenta gwarancji, nie zaś wiele razy przez różnych beneficjentów gwarancji w łańcuchu sprzedażowym.

1.3. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą wyłącznie gwarancji określonej w TABELA 3 od momentu wejścia w życie tych Warunków Gwarancji na Obszarze Obowiązywania Gwarancji, zgodnie z TABELA 2 . Jakiekolwiek inne roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów LEDVANCE zakupionych przed wejściem w życie niniejszych Warunków Gwarancji lub poza Obszarem Obowiązywania Gwarancji pozostają nienaruszone i odpowiedni beneficjent gwarancji jest nadal uprawniony do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych we właściwym okresie gwarancji, zgodnie z zapisami właściwych, mających zastosowanie warunków gwarancji.

2. Przedmiot i Warunki Wstępne Gwarancji

2.1. Z zastrzeżeniem, iż maksymalny czas świecenia nie został przekroczony zgodnie z TABELA 1 , LEDVANCE gwarantuje, zgodnie z zapisami Warunków Gwarancji, że dany produkt objęty gwarancją - z zastrzeżeniem części ‎2.2 - jest wolny od wad fabrycznych i materiałowych w okresie gwarancji.

2.2. Gwarancją objęty jest wyłącznie oryginalny produkt, w oryginalnym opakowaniu z oryginalnymi akcesoriami dołączonymi w oryginalnym opakowaniu (jeśli występują). Gwarancja nie obejmuje produktów używanych, wymiennych źródeł światła (świetlówek) ani dołączonych baterii i akumulatorów (jeśli występują)

2.3. Roszczenie gwarancyjne będzie zasadne jedynie w przypadku, gdy produkt objęty gwarancją był przez cały czas używany zgodnie z dopuszczalnymi parametrami zawartymi w specyfikacji technicznej produktu i został zainstalowany, uruchomiony i był używany zgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania.

2.4. Okres gwarancji rozpoczyna się z data zakupu produktu przez beneficjenta gwarancji.

3. Wyłączenia Roszczeń Gwarancyjnych

 

Roszczenia gwarancyjne nie obejmują w szczególności, bez ograniczeń, następujących przypadków:

a) nieznaczne i nieistotne wady produktu objętego gwarancją (np. usterka pojedynczego lub kilku czipów lub pasków LED),

b) osiągnięcie maksymalnego czasu eksploatacji produktu objętego gwarancją, określonego przez producenta w okresie obowiązywania gwarancji oraz/lub właściwa produktowi, normalna redukcja strumienia świetlnego produktu objętego gwarancją określona w specyfikacji producenta (w szczególności, bez ograniczeń, specyfikacji czasu życia przez wartości L i/lub B, np. „L70/B20”),

c) właściwe produktowi, normalne zmiany koloru światła produktu objętego gwarancją,

d) normalne zużycie produktu objętego gwarancją,

e) niewłaściwe lub nieodpowiednie użytkowanie produktu objętego gwarancją,

f) użytkowanie produktu objętego gwarancją w niedozwolonym lub nieodpowiednim środowisku (np. w nadmiernej wilgotności, cieple, zimnie, zanieczyszczeniu,w środowisku powodującym korozję lub w przypadku, gdy oprawa oświetleniowa przeznaczona do użytku wewnętrznego została w sposób niedopuszczalny wystawiona na bezpośrednie światło słoneczne),

g) uszkodzenia lub usterki spowodowane przekroczeniem dozwolonego zakresu temperatur, cykli włączeniowych lub wartości napięcia lub powstałe w wyniku wadliwej jakości zasilania (np. skoki napięcia, zbyt małe / zbyt duże napięcie),

h) w zakresie w jakim beneficjent gwarancji lub strona trzecia zmodyfikowali, dokonali naprawy lub użytkowali produkt objęty gwarancją w połączeniu z produktami lub oprogramowaniem beneficjenta gwarancji lub strony trzeciej bez uprzedniej, wyraźnej zgody LEDVANCE wyrażonej na piśmie,

i) uszkodzenia lub usterki spowodowane przez beneficjenta gwarancji lub osoby trzecie, lub

j) nieprzewidziane wystąpienia siły wyższej, na które LEDVANCE nie ma wpływu i nie jest za nie odpowiedzialna (np. klęski żywiołowe).

4. Świadczenie gwarancyjne

4.1. Świadczenie gwarancyjne przyznawane jest beneficjentowi określonemu w części ‎1.2 przy założeniu, że:

a) wada fabryczna lub materiałowa określona odpowiednio w części ‎2.1 wystąpiła w okresie gwarancji oraz inne warunki wstępne roszczenia określone w części ‎2 są spełnione,

b) nie istnieją podstawy do wyłączenia określone w części ‎3 oraz

c) beneficjent gwarancji w należyty sposób złożył roszczenie gwarancyjne zgodnie z TABELA 3.

c) zwrot kosztów instalacji, demontażu, transportu (w tym drogowego), pracy, planowania, zarządzania projektem, kosztów materiałów lub kosztów wykrycia usterki, lub

d) inne roszczenia o odszkodowania lub zwrot kosztów (np. transportu, szkód pośrednich, utraconego zysku).

4.5.LEDVANCE zastrzega sobie prawo do oceny zasadności roszczenia gwarancyjnego w każdym z przypadków.

4.6. Rozpatrywanie roszczenia gwarancyjnego i przyznanie świadczenie gwarancyjnego zgodnie z zapisami niniejszych Warunków Gwarancji zostanie przeprowadzone
-przez LEDVANCE dla roszczeń gwarancyjnych na terenie Niemiec, oraz
-przez właściwą lokalną firmę z grupy LEDVANCE, zgodnie z TABELA 3 (dalej “Oddział LEDVANCE”) dla roszczeń gwarancyjnych na Obszarze Obowiązywania Gwarancji poza terytorium Niemiec.
Krajem roszczenia gwarancyjnego jest kraj leżący w Obszarze Obowiązywania Gwarancji, w którym beneficjent gwarancji dokonał zakupu produktu objętego gwarancją.

4.7. Co do zasady, beneficjent gwarancji otrzymuje zwykle świadczenie gwarancyjne w ciągu jednego miesiąca od złożenia roszczenia gwarancyjnego

4.8. Przyznanie świadczenia gwarancyjnego nie przedłuża ani nie odnawia początkowego okresu gwarancji.

5. Zastrzeżenie roszczeń ustawowych

 

Roszczenia ustawowe beneficjenta gwarancji oraz prawa z tytułu gwarancji oraz prawa wynikające z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności z tytułu wadliwości produktu (ProdHaftG) nie będą w żaden sposób ograniczone przez niniejsze Warunki Gwarancji i udzieloną gwarancję. Te ustawowe roszczenia i prawa mają zastosowanie niezależnie od i równolegle do niniejszych Warunków Gwarancji i roszczeń gwarancyjnych.

6. Prawo właściwe, miejsce rozstrzygania sporów

 

6.1. Niniejsze Warunki Gwarancji podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa handlowego ONZ (CISG) i zapisów międzynarodowego prawa prywatnego.

6.2. W zakresie w jakim beneficjent gwarancji jest kupcem, podmiotem prawnym podlegającym prawu publicznemu lub funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu, wyłącznym miejscem rozstrzygania sporów wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami Gwarancji jest Monachium, Niemcy. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące wyłącznych miejsc rozstrzygania sporów pozostają nienaruszone.

7. Zmiana Warunków Gwarancji

 

LEDVANCE zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych Warunków Gwarancji w dowolnym momencie, wedle własnego uznania, ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku, wszystkie roszczenia gwarancyjne zgłoszone na bazie obecnej wersji Warunków Gwarancji pozostaną nienaruszone, a właściwy beneficjent gwarancji będzie nadal uprawniony do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych w odpowiednim okresie gwarancji, zgodnie z zapisami obecnej wersji Warunków Gwarancji.

Udostępnij w Social Mediach