Profesjonalista

OGÓLNE WARUNKI PRAWNE

1. ZAKRES STOSOWANIA

1.1.Korzystanie ze stron internetowych spółki LEDVANCE GmbH i /lub jej spółek zależnych, powiązanych (zwanych dalej „LEDVANCE"), o których mowa w dalszej części ogólnych warunków prawnych („Strony Internetowe LEDVANCE") jest dopuszczalne wyłącznie w oparciu o poniższe ogólne warunki użytkowania („Warunki”). Warunki mogą być w poszczególnych przypadkach zmieniane, uzupełniane lub zastępowane nowymi warunkami, np. na skutek nabywania produktów i/lub usług. Z chwilą zalogowania się na Stronach Internetowych LEDVANCE lub, jeśli specjalne załogowanie nie będzie konieczne, z chwilą rozpoczęcia korzystania akceptuje się poniższe warunki użytkowania w ich aktualnie obowiązującej wersji, która jest dostępna na Stronach Internetowych LEDVANCE.

1.2 O ile użytkownik korzysta ze Stron Internetowych LEDVANCE jako przedsiębiorca lub w imieniu przedsiębiorcy, wykonuje czynności związane z zawodem lub prowadzi działalność gospodarczą bądź działa w imieniu instytucji publicznej nie ma zastosowania § 312e § 1 pkt 1 ppkt 1 - 3 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

2. USŁUGI

2.1 Strony Internetowe LEDVANCE zawierają określone informacje i oprogramowanie, które oprócz związanej z nimi dokumentacji (zwanych dalej „materiałami”) będą na żądanie gotowe do przeglądania, pobierania i zapisania w pamięci komputera.

2.2 LEDVANCE zastrzega w każdej chwili sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania lub zawieszenia utrzymywania Stron Internetowych LEDVANCE. Ze względu na właściwości Intenetu i systemów komputerowych LEDVANCE nie udziela gwarancji na ciągłą dostępność Stron Internetowych LEDVANCE.

3. REGISTRATION, PASSWORD

3.1 Dostęp do niektórych Stron Intemetowych LEDVANCE lub ich części może być chroniony hasłem. Ze względu na bezpieczeństwo obrotu dostęp do tych stron lub ich części mają jedynie zarejestrowani użytkownicy. Roszczenia mające za swój przedmiot rejestrację są w stosunku do LEDVANCE wyłączone. LEDVANCE zastrzega sobie ponadto prawo wprowadzenia obowiązku rejestracji także na Stronach Internetowych LEDVANCE lub ich częściach dotychczas swobodnie dostępnych. LEDVANCE ma w każdej chwili prawo do cofnięcia prawa dostępu poprzez zamknięcie dostępu bez konieczności podawania powodów, zwłaszcza, jeśli użytkownik

  • poda przy lub w celu rejestracji nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, niekompletne lub nieprawidłowe informacje,
  • naruszył Warunki lub obowiązek starannego obchodzenia się z dostępnymi danymi użytkownika,
  • przy dostępie lub podczas korzystania ze Stron Internetowych LEDVANCE naruszył obowiązujące prawo,
  • przez dłuższy okres czasu nie korzystał ze Stron Internetowych LEDVANCE.


3.2 Jeśli została przewidziana rejestracja, użytkownik ma obowiązek podania w jej trakcie zgodnych z prawdą, nie wprowadzających w błąd, kompletnych i prawidłowych informacji oraz niezwłocznego poinformowania LEDVANCE o ich ewentualnych późniejszych ich zmianach (o ile zostało to przewidziane - w formie elektronicznej). Użytkownik zadba o to, aby przesyłane mu pocztą elektroniczną informacje otrzymywać na podany i aktualnie używany przez niego adres internetowy, pod którym można się z nim skontaktować

3.3 Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma od LEDVANCE swój identyfikator i hasło dostępu (zwane dalej „Danymi Użytkownika"). Podczas pierwszego korzystania użytkownik zmieni podane mu przez LEDVANCE hasło dostępu na hasło dostępu znane wyłącznie jemu osobiście. Dane Użytkownika umożliwią mu wgląd do nich, wprowadzanie ewentualnych zmian oraz udzielanie, rozszerzanie lub cofanie udzielonych zgód na przetwarzanie jego danych.

3.4 Użytkownik zapewni, aby Dane Użytkownika nie były dostępne dla osób nieupoważnionych oraz odpowiada za wszelkie złożone zużyciem Danych Użytkownika zamówienia, oświadczenia i inne czynności. Po zakończeniu korzystania należy opuścić obszar chroniony hasłem dostępu wylosowując się z niego. Jeżeli użytkownik dowie się, że osoby nieupoważnione niewłaściwie korzystają z jego danych (w tym Danych Użytkownika), jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym OSRAM na piśmie, wysyłając najpierw zwykłą wiadomość e- mail.

3.5 Po otrzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 3.4. LEDVANCE zablokuje użytkownikowi dostęp do obszaru chronionego hasłem dostępu, możliwy dotychczas z użyciem Danych Użytkownika. Ponowny dostęp będzie możliwy dopiero po złożeniu osobnego wniosku w LEDVANCE lub po ponownej rejestracji.

3.6 Użytkownik może w każdej chwili zażądać unieważnienia swojej rejestracji, potwierdzając LEDVANCE swoje żądanie na piśmie, o te unieważnienie takie nie będzie naruszało stosunków wynikających z realizacji umów. W takiej sytuacji LEDVANCE usunie wszystkie Dane Użytkownika oraz inne zapisane dotyczące go informacje, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie konieczne lub potrzebne bez naruszania przepisów prawa.

4. KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW

4.1 Korzystanie z Materiałów dostępnych na Stronach Intenetowych LEDVANCE jest uregulowane Warunkami. Pierwszeństwo przed Warunkami mają sformułowane odrębne ustalenia wynikające z podpisanych przez LEDVANCE umów.

4.2 LEDVANCE zezwala użytkownikowi niewyłączne i nieprzenoszalne zwykłe korzystanie z Materiałów dostępnych na Stronie Internetowej LEDVANCE w zakresie określonym w Warunkach. W przypadku, gdy zakres takiego korzystania nie został określony to musi ono być zgodne z celami ustalonymi przez LEDVANCE, o ile w pkt 5 nie przewidziano żadnych ograniczeń.

4.3 Oprogramowanie jest udostępniane bezpłatnie w kodzie wynikowym. Roszczenia z tytułu ujawnienia/udostępnienia kodu źródłowego są wyłączone. Wyjątek stanowią kody źródłowe Open Source Software, których ustalenia licencyjne zakładają dalsze przekazywanie oprogramowania w kodzie źródłowym i posiadają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków. W tym ostatnim wypadku LEDVANCE udostępni kody źródłowe po uzyskaniu zwrotu poniesionych kosztów.

4.4 Materiały lub ich kopie muszą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie mogą być przez użytkownika lub osoby trzecie rozpowszechniane (w tym wprowadzane do obrotu, użyczane, wynajmowane, wykonywane, wystawiane, wyświetlane, odtwarzane, nadawane, remitowane) w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie, o ile nie zezwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Użytkownikowi nie wolno dokonywać analizy, dekompilacji oprogramowania lub jego kopii (w tym dokumentacji), zwielokrotniać ich kodu lub tłumaczyć ich formę, rozpowszechniać je (w tym użyczać lub najmować), o ile nie zezwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik ma prawo utworzyć jedną kopię zapasową oprogramowania dla celów bezpieczeństwa, o ile kopia ta zgodnie z Warunkami jest konieczna dla zabezpieczenia korzystania z oprogramowania w przyszłości i o ile, nie jest używana równocześnie z oprogramowaniem.

4.5 Materiały lub ich kopie jako całość jak i twórcze wkłady do nich są chronione prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami, konwencjami i/lub porozumieniami o prawie autorskim jak również przez międzynarodowe umowy, konwencje i/lub porozumienia dotyczące praw własności intelektualnej. Użytkownik będzie przestrzegał tych praw zobowiązując się do nie usuwania znaków alfanumerycznych, znaków, oznaczeń i adnotacji o prawach autorskich i/lub własności przemysłowej z Materiałów lub ich kopii.

4.6 Warunki nie naruszają § 69a i następnych niemieckiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Urheberrechtsgesetz)..

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1 Prawa do Materiałów lub ich kopii udostępnionych na Stronach Intenetowych LEDVANCE (w tym wszystkimi materiałami redakcji, tekstami informacyjnymi, fotografiami, ilustracjami, prezentacjami artystycznymi oraz innymi obrazami graficznymi, jak również nazwy i logo) przysługują LEDVANCE GmbH lub licencjodawcom, z którymi LEDVANCE zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami własności intelektualnej. Materiały lub ich kopie są udostępniane tylko do zwykłego korzystania w ramach niekomercyjnego użytku prywatnego. Niezależnie od szczegółowych postanowień pkt 4 Warunków Materiały udostępniane na Stronach Internetowych LEDVANCE nie mogą być przedmiotem opracowań lub jakichkolwiek innych przeróbek lub zmian w części lub całości (włączając w to zezwolenia na korzystanie z nich i ich rozpowszechnianie), nie mogą być utrwalane lub zwielokrotniane, rozpowszechniane w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie lub wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody LEDVANCE GmbH.

5.2 Niczego co zostało zawarte w Warunkach nie należy rozumieć lub interpretować jako udzielenia jakiejkolwiek licencji lub innej formy korzystania (w tym faktycznego dysponowania) z praw przysługujących LEDVANCE (w tym informacji nadających się do komercyjnego wykorzystania) lub przeniesienia jakiegokolwiek prawa przysługującego LEDVANCE, w tym mających za swój przedmiot projekty wynalazcze lub racjonalizatorskie, topografie układów scalonych, bazy danych, tytuły, oznaczenia indywidualizujące, wyróżniające lub geograficzne. Także niczego co jest zawarte w Warunkach nie należy rozumieć lub interpretować jako udzielenia jakiejkolwiek licencji lub innej formy korzystania (w tym faktycznego dysponowania) z praw autorskich (w tym informacji nadających się do komercyjnego wykorzystania) lub przeniesienia jakiegokolwiek prawa autorskiego.

5.3 Firma, logo, słowne, słowno-graficzne i inne znaki towarowe, lub inne oznaczenia indywidualizujące LEDVANCE lub wyróżniające towary lub usługi LEDVANCE są używane w obrocie lub zgłoszone do rejestracji, lub zarejestrowane na rzecz LEDVANCE, a prawa do nich przysługują LEDVANCE GmbH. Nie jest wykluczone, że ich rejestracja nie została jeszcze zakończona poszczególnych państwach.

5.4 Korzystanie z tych znaków dozwolone jest jedynie za jednoznaczną zgodą spółki LEDVANCE GmbH. Zezwala się na używanie nazwy LEDVANCE jako odsyłacza np. dla celów połączenia się ze stroną internetową. O tego rodzaju wykorzystaniu nazwy należy uprzednio powiadomić LEDVANCE GmbH.

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

6.1 Podczas korzystania ze Stron Intemetowych LEDVANCE użytkownikowi nie wolno:

  • wyrządzać krzywd lub szkód innym osobom, zwłaszcza niepełnoletnim, naruszać w inny sposób ich dóbr, praw lub interesów,
  • swoim zachowaniem naruszać stosownie do okoliczności zasad moralnych lub obyczajowych,
  • naruszać praw autorskich lub własności przemysłowej, prawnie chronionych tajemnic,
  • przesyłać treści zawierających złośliwe oprogramowanie, które może usuwać, niszczyć, uszkadzać, zmieniać, zniekształcać Strony Internetowe LEDVANCE jako całość lub jej poszczególne części, przejmować je lub kontrolę nad nimi, w szczególności wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne, króliki, fałszywki, spayware lub inne złośliwe oprogramowanie,
  • utrwalać, zwielokrotniać, przechowywać lub przesyłać linków lub treści do których nie ma uprawnień, zwłaszcza jeśli owe linki lub treści naruszają prawo lub zasady poufności,
  • przesyłać lub rozpowszechniać niepożądanych informacji handlowych (tzw. spam), nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd ostrzeżeń przed złośliwym oprogramowaniem, błędami w funkcjonowaniu Stron Internetowych LEDVANCE itp. lub zachęcać do wzięcia udziału w grach losowych, systemach gier, „łańcuszkach" listowych, grach typu piramida lub innych nieuczciwych praktykach handlowych.


6.2 LEDVANCE ma prawo w każdej chwili zablokować dostęp do Stron Intemetowych LEDVANCE w części lub całości, zwłaszcza, jeśli użytkownik narusza swoje obowiązki określone w Warunkach..

7. LINKI (HIPERLINKI)

Strony Internetowe LEDVANCE mogą posiadać hiperłącza do stron osób trzecich. LEDVANCE nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron ani nie uznaje ich za własne lub będące pod jego kontrolą, gdyż nie tworzy, zatwierdza lub kontroluje ich zawartości oraz nie jest za nią odpowiedzialny. Korzystanie z takich stron odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 O ile użytkownik nie jest konsumentem, ponosimy odpowiedzialność za wszelkie szkody, zgodnie z przepisami prawnymi, tylko w przypadku: (1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, (2) uszczerbku na zdrowiu, ciele lub życiu, (3) udzielenia gwarancji dostawy lub jakości, (4) umyślnego i podstępnego zatajenia wady i (5) w przypadku roszczeń w oparciu o przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jeżeli będziemy winni naruszenia istotnych zobowiązań lub klient będzie miał roszczenie o naprawienie szkody, odpowiedzialność będzie ograniczona do odszkodowania za typowo powstałe, dające się przewidzieć straty. Dla celów Warunków przez istotne zobowiązania należy rozumieć zobowiązania chroniące podstawowe prawa i obowiązki klienta, które zapewnia umowa zgodnie z jej treścią i celem; ponadto, za podstawowe zobowiązania uznaje się te, które umożliwiają wywiązanie się z umowy i są zwykle zlecane przez klienta (np. dostawa uzgodnionych produktów z uwzględnieniem uzgodnionej charakterystyki określonej w specyfikacjach, w planowanym terminie i przydatność tych produktów do uzgodnionego celu, odpowiednio do celu określonego w opisie produktu). Wszelkie inne roszczenia (np. za utracone korzyści, szkody pośrednie, utraty szans) wobec LEDVANCE są wyłączone.

8.2 Informacje na Stronach Internetowych LEDVANCE mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy dotyczące technicznych właściwości poszczególnych produktów, które mogą być niedostępne w pewnych przypadkach (np. ze względu na dokonane zmiany w produkcie). Z tego względu wymagane cechy właściwości produktów należy uzgadniać podczas ich zakupu.

9. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE I WIRUSY

Mimo dokładanych starań LEDVANCE o to, aby Strony Internetowe LEDVANCE nie zawierały złośliwego oprogramowania, LEDVANCE nie gwarantuje, że nie będzie ono występować. Przed ściągnięciem Materiałów użytkownik dla własnej ochrony oraz w celu zapobiegania dostawania się złośliwego oprogramowania na Strony Internetowe LEDVANCE powinien zadbać o odpowiednie oprogramowanie i urządzenia zabezpieczające, w tym oprogramowania antywirusowe, osłony internetowej, zapobiegania włamaniom.

10. KONTROLA EKSPORTU INFORMACJI

Eksport określonych informacji, oprogramowania i dokumentacji może - ze względu na ich rodzaj, cel, przeznaczenie czy miejsce ostatecznej lokalizacji - podlegać obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Użytkownik będzie ściśle przestrzegał przepisów dotyczących eksportu informacji, programów i dokumentacji zwłaszcza przepisów Unii Europejskiej, państw członkowskich UE oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. LEDVANCE oznacza informacje, programy i dokumentację pod względem obowiązków uzyskania zezwolenia stosowanie do niemieckiej i unijnej listy kontrolnej eksportowej oraz do US-Commerce Control List.

11. DATA PRIVACY PROTECTION

OSRAM przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych użytkownika Stron Intemetowych LEDVANCE przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki ochrony prywatności, z którą można się zapoznać na Stronach Internetowych LEDVANCE w zakładce Polityka Prywatności

12. DODATKOWE UMOWY, MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW, OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

12.1 Każda dodatkowa umowa wymaga formy pisemnej.

12.2 Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Handlowego (Handelsgesetzbuch), sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Monachium.

12.3 Poszczególne Strony Internetowe LEDVANCE są obsługiwane i administrowane przez LEDVANCE GmbH, chyba że wynika z nich wyraźnie, że są obsługiwane i administrowane przez spółki zależne lub powiązane LEDVANCE GmbH. Strony Internetowe LEDVANCE uwzględniają wymogi państwa, w którym obsługujące i administrująca nimi spółka ma swoją siedzibę. LEDVANCE nie ponosi odpowiedzialności za to, że Materiały dostępne na Stronach Internetowych LEDVANCE mogą być przeglądane, ściągane, utrwalane lub inny sposób wykorzystywane także poza obrębem danego państwa. Jeśli użytkownicy z miejsc leżących poza granicami danego państwa korzystają ze Strony Intemetowych LEDVANCE, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących w tym państwie przepisów. Nie zezwala się na korzystanie ze Stron Intemetowych LEDVANCE w państwach, w których dostęp do takich stron jest niezgodny z prawem. W takim przypadku, jeśli użytkownik chciałby nawiązać kontakty handlowe z LEDVANCE, powinien zwrócić się do przedstawiciela LEDVANCE w danym kraju.

12.4 O ile użytkownik nie jest konsumentem - prawem materialnie właściwym dla Warunków jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, a miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Monachium. Niemiecka ustawa o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych z 17.07.1973 r. (Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen vom 17.07.1973) oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11.04.1980r. nie mają zastosowania.

Udostępnij w Social Mediach