Profesjonalista

Polityka prywatności

Od listopad 2021 r.

Spis treści
I. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych
II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
IV. Prawa podmiotu danych
V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dzienników
VI. Korzystanie z ciasteczek
VII. Newsletter
VIII. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
IX. Corporate web appearances
X. Wykorzystanie obecności firm w profesjonalnie zorientowanych sieciach
XI. Hosting
XII. Zastosowanie wtyczek
XIII. Wykorzystanie danych analitycznych do zagregowanych ocen I spostrzeżeń klientów
XIV. Prawa osoby, której dane dotyczą

I. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych odpowiedzialnym zgodnie z celami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (PKBR) Unii Europejskiej i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Deutschland
+49 89 780673-100
contact@ledvance.com
www.ledvance.de

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest:

Pan Matthias Lindner
bDSB LEDVANCE
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Niemcy
Telefon: +49 40 790235 - 0
Fax: +49 40 790235 - 170
E-Mail: privacy@ledvance.com

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonującej strony internetowej z naszymi treściami i usługami. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których wcześniejsza zgoda nie może być uzyskana technicznie, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Sztuka. Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a PKBR służy jako podstawa prawna do uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 1. Art. 6 ust. 6. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b PKBR. Odnosi się to również do operacji przetwarzania danych niezbędnych do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy.

W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. Art. 6 ust. 6. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. c PKBR.

Jeżeli istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 1. Art. 6 ust. 6. 1 s. 1 lit. d PKBR służy jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, a podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesami tej pierwszej, Artykuł. Art. 6 ust. 6. 1 s. 1 lit. f PKBR posłuży jako podstawa prawna dla przetwarzania danych.

3. Usuwanie danych i czas trwania przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub ograniczone, gdy tylko cel ich przechowywania zostanie osiągnięty. Dodatkowe przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli zostało przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w regulacjach, prawie lub innych odpowiednich przepisach UE, którym podlega administrator danych. Ograniczenie lub usunięcie danych ma miejsce również po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba przedłużenia okresu przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji odpowiedniej umowy.

IV. Prawa podmiotu danych

Po przetworzeniu Państwa danych osobowych, są Państwo następnie podmiotem danych w rozumieniu GDPR i posiadają Państwo następujące prawa:

1. Prawo do informacji

Użytkownik może zwrócić się do administratora danych z prośbą o potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przez niego przetwarzane.

W przypadku takiego przetwarzania można zwrócić się do administratora danych o następujące informacje:

1. Cel, dla którego przetwarzane są dane osobowe;
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych;
3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe odnoszące się do Ciebie zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
4. Planowany czas przechowywania danych osobowych użytkownika lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria określania czasu przechowywania;
5. Istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6. Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
7. Wszystkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
8. Istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania na mocy art. 22 ust. 2. 1 i ust. 4 PKBR oraz, w niektórych przypadkach, istotne informacje o danym systemie przetwarzania danych, a także o zakresie i zamierzonym wyniku takiego przetwarzania w odniesieniu do podmiotu danych.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, czy jego dane osobowe zostaną przekazane do kraju trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o odpowiednie gwarancje zgodnie z Art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych administratora danych, jeżeli przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych musi niezwłocznie dokonać sprostowania danych

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych na następujących warunkach:

 • Jeśli zakwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przez okres czasu, który umożliwia administratorowi danych weryfikację ich poprawności;
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • Przedstawiciel nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • Jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 para. 1 GDPR i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą - z wyjątkiem przechowywania danych - być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny, interes Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, administrator danych poinformuje Państwa o tym przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do kasowania

a) Obowiązek skasowania

Jeśli administrator danych zażąda usunięcia danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym, jest on zobowiązany do tego niezwłocznie, ponieważ obowiązuje jedna z poniższych zasad:

1. Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone.
2. Cofasz swoją zgodę, na którą zezwala się na przetwarzanie zgodnie z Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. a). 9 ust. 2 lit. a PKBR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
3. Zgodnie z artykułem. 21 para. 1 GDPR sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych, biorąc pod uwagę, że przetwarzanie danych jest uzasadnione uzasadnionym interesem, lub sprzeciwiasz się zgodnie z art. 21 ust. 1. Zgodnie z art. 21 ust. 2 PKBR.
4. Twoje dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie.
5. Akt usunięcia danych osobowych użytkownika będzie wiązał się z obowiązkiem prawnym wynikającym z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami informacyjno-biznesowymi oferowanymi zgodnie z Art. 8 ust. 1 GDPR.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator danych upublicznił Twoje dane osobowe i musi je usunąć zgodnie z Art. Art. 17 ust. 1 GDPR, podejmują oni odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają dane osobowe, o złożeniu wniosku o usunięcie wszystkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia w celu przeprowadzenia procesu.

c) Wyjątki

Prawo do skreślenia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

1. do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
2. do wypełniania obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, którym podlega przedstawiciel, lub do wykonywania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przekazanej przedstawicielowi;
3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. 1. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 2 lit. i). 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) i i). 3 PKBR;
4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 1. Art. 89 ust. 1 PKBR, w zakresie, w jakim ustawa, o której mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów tego postępowania, lub
5. do egzekwowania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli administrator danych ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

Zastrzegasz sobie prawo do otrzymywania informacji o odbiorcach Twoich danych od administratora danych.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymywania swoich danych osobowych przekazanych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, standardowym i czytelnym maszynowo formacie. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania tych danych innej osobie bez przeszkód przez administratora danych, który pierwotnie je otrzymał, biorąc pod uwagę, że

1. 1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 1. Art. 6 ust. 1. 1 s. 1 lit. a PKBR lub art. 6 ust. 1 lit. b). 9 ust. 2 lit. a) PKBR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. b). Art. 6 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 3. 1 s. 1 lit. b) PKBR oraz

2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do zachowania, że Państwa dane osobowe dotyczące Państwa są przekazywane bezpośrednio od jednej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie możliwe. Nie narusza to wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych.

7. Prawo do sprzeciwu

Zależnie od Twojej sytuacji, masz w każdej chwili prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Art. Art. 6 ust. 1 s. 1 lit. e lub f PKBR; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator danych nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w odniesieniu do takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z pocztą bezpośrednią.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/EG, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu wobec zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do cofnięcia oświadczenia o zgodzie na ochronę danych

Masz prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która będzie miała skutki prawne lub będzie miała podobny wpływ na niego. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja

1. jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych,
2. jest dozwolony przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych i w przypadku gdy takie przepisy zawierają odpowiednie środki mające na celu ochronę praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów, lub
3. za twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych na mocy art. 2. 9 para. 1 PKBR, chyba że art. 9 ust. stosuje się art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) PKBR i zostały podjęte racjonalne środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów użytkownika.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator danych podejmuje odpowiednie środki w celu przestrzegania praw i wolności użytkownika, jak również jego uzasadnionych interesów, w tym prawa do uzyskania pomocy od administratora danych lub jego przedstawiciela, do wyrażenia opinii w tej sprawie oraz do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza PKBR.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 1. 78 PKBR.

V. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dzienników

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i istotne informacje z systemu komputerowego urządzenia wywołującego.

Gromadzone są następujące dane:

 • Typ przeglądarki i używana wersja
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej
 • Strony internetowe, do których system użytkownika ma dostęp poprzez naszą stronę internetową

 

Dane te są przechowywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest niezbędne do dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych dla celów marketingowych nie jest przeprowadzana.

Dla wyżej wymienionych celów, nasz uzasadniony interes leży w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. Art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f PKBR.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. Art. 6 ust. 6. 1 s. 1 lit. f PKBR.

4. Czas trwania składowania

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. Sesja zostaje zakończona po zakończeniu zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej.

Jeśli dane są zapisywane w plikach dziennika, dzieje się tak najpóźniej po upływie siedmiu dni. Przechowywanie danych poza tym okresem jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alokowane tak, że przypisanie dzwoniącego klienta nie jest możliwe.

5. Sprzeciw i usunięcie

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej, jak również przechowywanie danych w plikach logów są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. Dlatego też użytkownik nie może sprzeciwiać się wyżej wymienionym procesom.

VI. Korzystanie z ciasteczek

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Pliki te zawierają ciąg znaków, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym otwieraniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji dzwoniącej przeglądarki nawet po przerwie w działaniu strony.

Następujące dane są zapisywane i przesyłane w plikach cookie:

 • Ustawienia językowe
 • Informacje o logowaniu


Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które pozwalają nam na analizę zachowań przeglądarkowych naszych użytkowników.

W wyniku tego zostaną przesłane następujące dane:

 • Wprowadzone zapytania dotyczące wyszukiwania
 • Częstotliwość przeglądania stron
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej

 

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym nie jest możliwe przypisanie tych danych do użytkownika wchodzącego na stronę.

2. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Wymagają one, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy ciasteczek do następujących zastosowań:

 • Stosowanie ustawień językowych
 • Przechowywanie wyszukiwanych terminów

 

Dane użytkownika zebrane przez techniczne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

Ciasteczka analityczne są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki cookies analitycznym poznajemy sposób korzystania z naszej strony internetowej i dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

LEDVANCE zbiera informacje o tym, jak korzystasz z witryny, np. jakie strony odwiedzasz najczęściej i jakie błędy występują? To analityczne profilowanie pomaga nam zmierzyć efektywność treści i poprawić działanie witryny.

Dla tych celów mamy również uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f PKBR.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest Art. Art. 6 ust. 6. 1 s. 1 lit. a PKBR.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznych cookies jest Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f PKBR.

4. Czas przechowywania oraz możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane do naszej strony internetowej przez użytkownika. W związku z tym użytkownik ma również pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie na naszej stronie internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Jeśli używasz przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub wyższej, pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po siedmiu dniach. Dotyczy to również rezygnacji z plików cookie, które są wykorzystywane do uniemożliwienia korzystania z mechanizmów śledzenia.

VII. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej można bezpłatnie zapisać się do newslettera. Przy zapisywaniu się na newsletter, dane z maski wejściowej są przekazywane do nas.

 • Adres e-mail
 • Nazwisko
 • Imię
 • Telefon / numer telefonu komórkowego
 • Adres
 • Adres IP urządzenia użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

 

Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newsletterów. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera.

2. Cel przetwarzania danych

Pobranie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczenia biuletynu do odbiorcy.

Gromadzenie dodatkowych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma na celu zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przez użytkownika po rejestracji do newslettera jest Art. Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a GDPR, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

4. Czas trwania składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie więc przechowywany tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja newslettera.

Pozostałe dane osobowe zebrane w trakcie procesu rejestracji są z reguły usuwane po upływie siedmiu dni.

5. Sprzeciw i usunięcie

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili anulować subskrypcję newslettera. W tym celu każdy biuletyn zawiera link rezygnacji.

Dzięki temu możliwe jest również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

VIII. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Możesz skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej. W tym przypadku zostaną zapisane dane osobowe użytkownika przekazane za pomocą poczty elektronicznej.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

2. Cel przetwarzania danych

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną do przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 6. 1 lit. a GDPR.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania e-maila jest Art. Art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. Jeżeli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. Art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. 1 lit. b PKBR.

4. Czas trwania składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdej chwili. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się zapisaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

contact@ledvance.com
 

W tym przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

contact@ledvance.com

IX. Corporate web appearances

Korzystanie z obecności firm na portalach społecznościowych

Instagram:

Instagram, część Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia

Na naszej firmowej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom Instagram możliwość komunikacji. Jeżeli na naszej firmowej stronie internetowej Instagram przeprowadzisz jakąś akcję (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), możesz podać do publicznej wiadomości dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak ogólnie lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Instagram, która jest współodpowiedzialna za wygląd firmy LEDVANCE GmbH, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych służy komunikacji i wymianie informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, wykorzystujemy obecność firmy:

Produkty

Publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Zamiatarki
 • Kontakt z klientem
 • Serwis i pomoc techniczna

 

Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 S.1 lit. a PKBR.

Przechowujemy Twoje działania i dane osobowe opublikowane w naszej firmie Instagram do momentu odwołania Twojej zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Dane z naszej korporacyjnej strony internetowej przetwarzamy również w naszych własnych systemach. Dane są tam przechowywane przez następujący okres: 2 miesiące.

Instagram podpisał i jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności podpisanej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Gwarantuje to zaangażowanie Instagram w przestrzeganie norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej witryny internetowej Instagram i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszych zasad ochrony prywatności. Prosimy o przesłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail na adres contact@ledvance.com . Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Instagram i odpowiednich opcji sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

 

Na naszej firmowej stronie internetowej podajemy informacje i oferujemy użytkownikom Pinterestu możliwość komunikacji. Jeżeli na stronie internetowej firmy Pinterest przeprowadzają Państwo akcję (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), mogą Państwo podać do publicznej wiadomości dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak ogólnie lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Pinterest, spółkę współodpowiedzialną za wygląd firmy LEDVANCE GmbH, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych służy komunikacji i wymianie informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, wykorzystujemy obecność firmy:

Products

Publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Zamiatarki
 • Kontakt z klientem
 • Serwis i pomoc techniczna

 

Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 S.1 lit. a PKBR.

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane w naszej firmie Pinterest do momentu odwołania przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Dane z naszej firmowej strony internetowej przetwarzamy również we własnych systemach. Dane te są tam przechowywane przez następujący okres: 2 miesiące.

Firma Pinterest podpisała umowę o ochronie prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i posiada certyfikat na jej podstawie. Gwarantuje to zobowiązanie firmy Pinterest do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej oferty internetowej Pinterest i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nieformalnego e-maila na adres contact@ledvance.com . W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Pinterest i odpowiednich opcji sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

Na naszej firmowej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom Twittera możliwość komunikacji. Jeśli na naszej stronie firmowej na Twitterze przeprowadzają Państwo działania (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), mogą Państwo podać do publicznej wiadomości dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak z reguły lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Twittera, firma ta jest współodpowiedzialna za wygląd firmy LEDVANCE GmbH, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych służy komunikacji i wymianie informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, wykorzystujemy obecność firmy:

Products

Publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Zamiatarki
 • Kontakt z klientem
 • Serwis i pomoc techniczna

 

Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 S.1 lit. a PKBR.

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane na naszym Twitterze, aż do momentu, gdy cofną Państwo swoją zgodę. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Dane z naszej firmowej strony internetowej przetwarzamy również we własnych systemach. Dane te są tam przechowywane przez następujący okres: 2 miesiące.

Twitter podpisał umowę o ochronie prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i posiada certyfikat na jej podstawie. Dzięki temu Twitter zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej korporacyjnej oferty internetowej na Twitterze, i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam nieformalnego e-maila na adres contact@ledvance.com . W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Twittera i odpowiednich opcji sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.

Na naszej firmowej stronie internetowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom YouTube możliwość komunikacji. Jeśli na naszej firmowej stronie internetowej YouTube przeprowadzają Państwo akcję (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), mogą Państwo podać do publicznej wiadomości dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak z reguły lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez YouTube, firmę współodpowiedzialną za wygląd firmy LEDVANCE GmbH, nie możemy składać żadnych wiążących oświadczeń dotyczących celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych służy komunikacji i wymianie informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, wykorzystujemy obecność firmy:

Produkty

Publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Zamiatarki
 • Kontakt z klientem
 • Serwis i pomoc techniczna

 

Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. Art. 6 ust. 1 S.1 lit. a PKBR.

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe opublikowane na naszej stronie korporacyjnej YouTube do momentu odwołania przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Dane z naszej firmowej strony internetowej przetwarzamy również we własnych systemach. Dane te są tam przechowywane przez następujący okres: 2 miesiące.

YouTube podpisał umowę o ochronie prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i uzyskał certyfikat na jej podstawie. Zapewnia to zgodność YouTube z normami i przepisami europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

YMogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania przez Państwa z naszej korporacyjnej strony internetowej YouTube i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nieformalnego e-maila na adres contact@ledvance.com . W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez YouTube i odpowiednich opcji sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

X. Wykorzystanie obecności firm w profesjonalnie zorientowanych sieciach

1. Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z obecności korporacji w profesjonalnie zorientowanych sieciach. Utrzymujemy obecność korporacyjną w następujących profesjonalnie zorientowanych sieciach:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie podajemy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Obecność firmy jest wykorzystywana do składania podań o pracę, informacji/PR i aktywnego sourcingu.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za obecność firmy. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności firmy:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 

Jeśli przeprowadzasz jakąś akcję na stronie internetowej naszej firmy (np. komentarze, wypowiedzi, sympatie itp.), możesz upublicznić swoje dane osobowe (np. wyraźne nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika).

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej firmowej strony internetowej jest Art. 6 Para. 1 S.1 lit. f PKBR.

3. Cel przetwarzania danych

Nasza korporacyjna obecność w Internecie służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Każdy użytkownik może publikować swoje dane osobowe poprzez swoje działania.

4. Czas trwania składowania

Przechowujemy Państwa działania i dane osobowe publikowane za pośrednictwem naszej korporacyjnej strony internetowej do momentu odwołania przez Państwa zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

5. Sprzeciw i usunięcie

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które zbieramy w ramach korzystania z naszej firmowej oferty internetowej i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. Prosimy o przesłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail na adres e-mail podany w niniejszej polityce prywatności.

LinkedIn podpisał również i jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. LinkedIn zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w następującym wpisie pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Dalsze informacje na temat opcji sprzeciwu i usuwania można znaleźć tutaj:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
 

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. Hosting

Strona jest umieszczona na serwerach zleconego przez nas dostawcy usług.

Nasz dostawca usług jest:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Serwery automatycznie gromadzą i przechowują informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła podczas odwiedzania strony. Przechowywane informacje są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas i data żądania serwera
 • Adres IP urządzenia użytkownika


Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych. Dane są gromadzone na podstawie Art. Art. 6 ust. 1 lit. f PKBR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki logów serwera.

Serwer strony internetowej znajduje się w Niemczech.

XII. Zastosowanie wtyczek

Używamy wtyczek do różnych celów. Wtyczki, z których korzystamy, są wymienione poniżej:

1)    Korzystanie z Google Analytics 4

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), którą można wykorzystać do analizy korzystania ze stron internetowych.

2. Jak działa śledzenie
W celu wykorzystania Google Analytics 4 stosujemy tak zwane "śledzenie po stronie serwera". Jeśli wyrażą Państwo zgodę zgodnie z art. 6 (1) lit. a GDPR poprzez baner plików cookie, przypiszemy Państwu unikalny identyfikator śledzenia. Identyfikator ten przechowujemy wraz z innymi danymi przekazywanymi nam podczas odwiedzin strony internetowej na jednym z naszych własnych serwerów z lokalizacją hostingu w UE. Niniejszym przekazywane są następujące dane: 

 • adres IP
 • identyfikator osoby odsyłającej 
 • znaczniki czasu
 • typ przeglądarki
 • agent użytkownika 
 • jeśli dotyczy, identyfikatory mobilne, takie jak IDFA, UDID, Android ID lub Google Advertising ID, Windows Advertising ID lub inne Windows ID, IMEI lub IMSI, MSISDN.

W celu zapewnienia, że Google Analytics nie otrzymuje żadnych danych osobowych, tworzony przez nas identyfikator śledzenia jest odłączany od wszelkich danych osobowych, jak również danych urządzenia wymienionych powyżej, tak aby identyfikator był anonimowym zapisem. Po zapewnieniu tego, przekazujemy wyłącznie Państwa zanonimizowany identyfikator do Google Analytics 4. Może to również skutkować przekazaniem tych informacji na serwery firmy Google LLC, która ma siedzibę w USA i dalszym przetwarzaniem tam tych informacji.

Google Analytics 4 umożliwia ponadto tworzenie statystyk z zestawieniami dotyczącymi wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony internetowej na podstawie oceny reklamy opartej na zainteresowaniach oraz z udziałem informacji osób trzecich za pośrednictwem specjalnej funkcji, tzw. "charakterystyki demograficznej". Dzięki temu możliwe jest określenie i rozróżnienie grup użytkowników strony internetowej w celu realizacji ukierunkowanych działań marketingowych. Dane zebrane za pośrednictwem "charakterystyki demograficznej" nie mogą być jednak przyporządkowane do konkretnej osoby, a tym samym nie są przyporządkowane do Państwa osobiście. Te dane zebrane za pośrednictwem funkcji "cechy demograficzne" są przechowywane przez 2 miesiące, a następnie usuwane.

Jako rozszerzenie Google Analytics 4, funkcja "UserIDs" jest również używana dla tej strony internetowej. Poprzez przypisanie indywidualnych identyfikatorów UserID możemy zlecić Google tworzenie raportów dotyczących różnych urządzeń (tzw. "cross-device tracking"). Oznacza to, że Państwa zachowania związane z użytkowaniem mogą być analizowane również na różnych urządzeniach, jeśli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 (1) lit. a GDPR, jeśli założyłeś konto osobiste poprzez rejestrację na tej stronie internetowej i jesteś zalogowany do swojego konta osobistego na różnych urządzeniach końcowych za pomocą odpowiednich danych logowania. Zebrane w ten sposób dane pokazują między innymi, które urządzenie końcowe zostało użyte do kliknięcia reklamy po raz pierwszy i które urządzenie końcowe zostało użyte do konwersji. 

3. Cel przetwarzania danych. 
Celem przetwarzania jest ocena korzystania ze strony internetowej, sporządzanie raportów (sprawozdań) dotyczących aktywności na stronie internetowej lub zachowań użytkowników oraz świadczenie nam dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z Art. 6 (1) (a) GDPR. 

5. Czas przechowywania danych 
Dane zebrane w ramach korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez 14 miesięcy, a następnie zostaną usunięte. Poza wspomnianym okresem przechowywania dane są wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych w formie zagregowanej i zanonimizowanej, tj. bez możliwości identyfikacji osób fizycznych

6. Środki dodatkowe.
Zawarliśmy z Google tzw. umowę o przetwarzaniu danych w zakresie korzystania przez nas z Google Analytics 4, na mocy której Google zobowiązuje się do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych, uzgodniliśmy z oferentem standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z Art. 46 ust. 2 lit. c GDPR. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych zgodnie z poziomem ochrony w Europie. W przypadkach, gdy nie można tego zapewnić nawet poprzez to rozszerzenie umowy, staramy się uzyskać dodatkowe regulacje i zobowiązania od odbiorcy w USA.  

7. Możliwość odwołania zgody i usunięcia 
Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

2)    Korzystanie z Google Tag Manager

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google") do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników i zarządzania tagami. 

2. Jak działa tagowanie
Aby wykorzystać Google Tag Manager, używamy tak zwanego "tagowania po stronie serwera". Za pomocą tagu pobierany jest adres IP użytkownika i przesyłany na nasz własny serwer z siedzibą w UE, gdzie Google Tag Manager jest zaimplementowany i otrzymuje adres IP. Tutaj, jeszcze na naszym własnym serwerze, adres IP jest anonimizowany i dopiero wtedy przesyłany do dalszych usług związanych z Tag Managerem. Oznacza to, że przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko na naszym własnym serwerze, a połączenie z serwerami Google jest technicznie wykluczone. 
 
3. Cel przetwarzania danych 
Celem przetwarzania jest zebrana i przejrzysta administracja oraz efektywna integracja usług osób trzecich poprzez tagi. Tagi są małymi elementami kodu na stronie internetowej, które są używane między innymi do pomiaru liczby i zachowania odwiedzających, uchwycenia wpływu reklamy online i kanałów społecznych, stosowania remarketingu i targetowania oraz testowania i optymalizacji stron internetowych. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, do jego przeglądarki wysyłana jest aktualna konfiguracja znaczników. Zawiera ona oświadczenia o tym, które tagi mają zostać uruchomione.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 (1) (1) (f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym udostępnianiu strony internetowej, a tym samym przejrzystej administracji, jak również skutecznej integracji usług osób trzecich za pomocą tagów.

5. Czas przechowywania danych 
Dane zebrane w ramach korzystania z Google Tag Manager są przechowywane przez 14 dni, a następnie usuwane. Poza wspomnianym okresem przechowywania dane są wykorzystywane wyłącznie do celów analitycznych w formie zagregowanej i zanonimizowanej, tj. bez możliwości identyfikacji osób fizycznych
 
6. Środki dodatkowe.
Na korzystanie przez nas z Google Analytics 4 zawarliśmy z Google tzw. umowę o przetwarzaniu danych, na mocy której Google zobowiązuje się do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych, uzgodniliśmy z oferentem standardowe klauzule ochrony danych zgodnie z Art. 46 ust. 2 lit. c GDPR. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych zgodnie z poziomem ochrony w Europie. W przypadkach, gdy nie można tego zapewnić nawet poprzez to rozszerzenie umowy, staramy się uzyskać dodatkowe regulacje i zobowiązania od odbiorcy w USA.  

7. Sprzeciw i usunięcie 
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej, jak również ich przechowywanie jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Dlatego użytkownik nie może sprzeciwić się wyżej wymienionym procesom.

3)    Korzystanie z Google Maps

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z usługi map online Google Maps firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i jej przedstawiciela w Unii Europejskiej, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Korzystamy z wtyczki Google Maps, aby wizualnie przedstawić dane geograficzne i osadzić je na naszej stronie internetowej. Podczas korzystania z Google Maps na naszej stronie internetowej informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, Państwa adres IP oraz adresy wprowadzone w funkcji planowania trasy zostaną przesłane na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane. 

Aby zapewnić odpowiednie gwarancje ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, przekazywanie danych do Google i przetwarzanie danych przez Google odbywa się na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 i nast. GDPR, w szczególności poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) GDPR.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google znajdą Państwo tutaj:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z wtyczki Google Maps służy poprawieniu przyjazności dla użytkownika i zapewnieniu atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, przy dobrowolnej zgodzie użytkownika w tym zakresie, Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) GDPR.

4. Czas przechowywania danych.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak nakazują przepisy prawa.

5. Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google poprzez zaprzestanie przechowywania plików cookie innych firm na Państwa komputerze, korzystanie z funkcji "Do Not Track" przeglądarki obsługującej, dezaktywację wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokady skryptów, takiej jak NoScript (https://noscript.net/ ) lub Ghostery (https://www.ghostery.com ).

Aby dezaktywować wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez Google, mogą Państwo skorzystać z następującego linku:

https://adssettings.google.de

Dalsze informacje o opcjach sprzeciwu i usuwania danych w Google znajdziesz tutaj:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

4)    Korzystanie z programu MailChimp

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

W celu wysyłania naszego newslettera korzystamy z usługodawcy MailChimp należącego do The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (zwanego dalej "MailChimp"). Mailchimp jest dostawcą usług marketingu e-mailowego i umożliwia nam bezpośrednią komunikację z potencjalnymi klientami za pośrednictwem biuletynów e-mailowych. Jeśli zarejestrujesz się na newsletter, podane przez Ciebie dane, które wprowadzasz podczas rejestracji na newsletter, zostaną przesłane do MailChimp, gdzie będą przechowywane. W związku z tym mogą być przechowywane i analizowane dane osobowe - przede wszystkim aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto) oraz informacje o urządzeniu/ przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny).

Aby zapewnić odpowiednie gwarancje ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, przekazywanie danych do i przetwarzanie danych przez MailChimp odbywa się na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 i nast. GDPR, w szczególności poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) GDPR.

Państwa dane będą w tym celu przechowywane również przez MailChimp. W celu otrzymywania newslettera Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, a MailChimp nie będzie miał prawa do przekazania Państwa danych. Po rejestracji MailChimp wyśle Ci wiadomość e-mail w celu potwierdzenia rejestracji. Ponadto MailChimp zapewnia różne opcje analizy, w jaki sposób wysyłane biuletyny są otwierane i wykorzystywane, na przykład, do ilu użytkowników wysłano wiadomość e-mail, czy wiadomości e-mail zostały odrzucone i czy użytkownicy wypisali się z listy po otrzymaniu wiadomości e-mail.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez MailChimp znajdziesz tutaj:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera, zaproszeń na ewentualne wydarzenia oraz, jeśli jesteś już naszym klientem, do naszej komunikacji mailowej z klientami. Subskrybenci newslettera mogą również otrzymywać informacje drogą elektroniczną, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, co może mieć miejsce w przypadku zmian w usłudze newslettera lub zmian okoliczności technicznych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) GDPR.

4. Czas przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub jak nakazuje prawo. Możesz również skontaktować się z MailChimp i zażądać usunięcia swoich danych.

5. Prawo do wycofania zgody i usunięcia danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem ochrony danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie danych oraz ich wykorzystywanie przez MailChimp w celu wysyłki newslettera. Swoje wycofanie możesz wyrazić w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail do MailChimp lub klikając na link podany w każdym newsletterze.

Więcej informacji na temat opcji sprzeciwu i usuwania danych w MailChimp znajdziesz tutaj:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

Dane te są gromadzone na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie poprawnym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej.

XIII. Wykorzystanie danych analitycznych do zagregowanych ocen i spostrzeżeń klientów

W celu uzyskania najlepszego wglądu w narzędzia stosowane na tej stronie internetowej, przekazujemy dane, które są gromadzone za pomocą różnych narzędzi, do naszego systemu zarządzania zasobami klienta (CRM) oraz do naszych określonych dostawców usług, z którymi możemy agregować dane z usług analitycznych i śledzenia. Dostawcy ci działają jako nasi przetwórcy danych i zawarliśmy odpowiednio umowy o przetwarzaniu danych.

W naszym systemie CRM przetwarzamy informacje zebrane z naszych narzędzi analitycznych i śledzących na temat Twojego zachowania na stronie internetowej (np. kiedy odwiedziłeś, z jakiej lokalizacji odwiedziłeś lub ile razy odwiedziłeś naszą stronę internetową). W zależności od udzielonych przez Państwa za pośrednictwem banera plików cookie zezwoleń na korzystanie z określonych narzędzi analitycznych i śledzących, odpowiednie dane analityczne i śledzące zostaną połączone z danymi z systemu CRM.

Dane analityczne z naszej strony internetowej oraz dane z naszego systemu CRM będą wykorzystywane w formie zagregowanej, co oznacza, że wszelkie dane osobowe zostaną usunięte. Analizujemy dane zbiorcze w celu ulepszenia naszej strategii marketingowej i dostosowania naszych usług do potrzeb naszych klientów.

XIV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymogami ustawowymi, przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia.

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. 

Kiedy przetwarzamy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe, będziemy starali się zapewnić, poprzez wdrożenie odpowiednich środków, że Państwa dane osobowe są dokładne i aktualne dla celów, dla których zostały zebrane. 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich sprostowania. 

Mogą Państwo również mieć prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli np. takie przetwarzanie nie spełnia już uzasadnionego celu biznesowego zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności lub obowiązującym prawem, a ustawowe okresy przechowywania nie wymagają ich dalszego przechowywania.

2) Prawo do przenoszenia danych

Mogą Państwo mieć również prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazania tych danych innemu administratorowi.

3) Prawo do wycofania udzielonej zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

4) Prawo do wniesienia sprzeciwu 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych po wniesieniu sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych (zob. art. 21[1] GDPR, tzw. ograniczone prawo do sprzeciwu). W takim przypadku muszą Państwo wykazać powody sprzeciwu, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji.

Ponadto w każdej chwili mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, bez podawania przyczyn.

5) Wykonanie

Aby skorzystać z prawa do prywatności danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych. W takim przypadku prosimy o podanie nazwy strony internetowej, której to dotyczy, oraz dołączenie stosownego dokumentu tożsamości.

6) Prawo do złożenia skargi

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.
Udostępnij w Social Mediach